ดีเพราะมีความรับผิดชอบ

ดีเพราะมีความรับผิดชอบ

 

  หมายเหตุ  ธรรมะหมวดว่าด้วย ทิศ ๖ ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือกล่าวถึงการบูชา "ปรัตถิมทิศ" คือทิศเบื้องหน้า ได้แก่บิดามารดา ไว้ดังนี้

 

                  ก. บุตรธิดาพึงบำรุงบิดามารดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้า ดังนี้

                       ๑.ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว  เราต้องเลี้ยงท่านตอบ

                       ๒.ช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานของท่าน

                       ๓.ดำรงวงศ์สกุล

                       ๔.ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท

                       ๕.เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว  หมั่นทำบุญกุศลอุทิศให้ท่าน

 

                 ข.บิดามารดาย่อมอนุเคราะห์บุตรธิดา ดังนี้

                       ๑.ห้ามปรามจากความความชั่ว

                       ๒.ให้ตั้งอยู่ในความดี

                       ๓.ให้ศึกษาศิลปวิทยา

                       ๔.เป็นที่ปรึกษาในการหาคู่ครองที่สมควรให้

                       ๕.มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาสอันควร