ข่าวสาร/กิจกรรม (Activity)

         
 

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน
น้อมกายวาจาใจแสดงออกซึ่งกตเวทิตาคุณ
ด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาด้วยความเคารพบูชา
อันสูงสุดต่อพระรัตนตรัย

 

 

วันที่ ๗ - ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

  

ความหมายของคำว่า
"เกพลิตา"

“เกพลิตา”  ออกเสียงว่า “เก – พะ – ลิ – ตา”
มีความหมายว่า “ความหมดจดจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง”

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ลานธรรม โดย ท่านคุรุอตีศะ

ยอมรับต่อชีวิต

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ไม่ลอกเลียนแบบ

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

คติธรรม/ปรารภธรรม

คติธรรม : ความถ่อมตน
๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

คติธรรม : โลกของเรา
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

หนังสือธรรมะ (Dharma books)

หนังสือ มีโคลนตมจึงมีดอกบัว โดยคุรุอตีศะ วางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่ www.naiin.comหนังสือ "มีโคลนตมจึงมีดอกบัว" โดยคุรุอตีศะ

July 7, 2014

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...