ข่าวสาร/กิจกรรม (Activity)


 

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมกันสร้างกุศลบุญบารมี
รักษาศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม
เนื่องในโอกาสแห่งเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

 

๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

  

ความหมายของคำว่า
"เกพลิตา"

“เกพลิตา”  ออกเสียงว่า “เก – พะ – ลิ – ตา”
มีความหมายว่า “ความหมดจดจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง”

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ลานธรรม โดย ท่านคุรุอตีศะ

ยอมรับต่อชีวิต

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ไม่ลอกเลียนแบบ

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

คติธรรม/ปรารภธรรม

คติธรรม : ความถ่อมตน
๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

คติธรรม : โลกของเรา
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

หนังสือธรรมะ (Dharma books)

หนังสือ มีโคลนตมจึงมีดอกบัว โดยคุรุอตีศะ วางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่ www.naiin.comหนังสือ "มีโคลนตมจึงมีดอกบัว" โดยคุรุอตีศะ

July 7, 2014

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...