สิ่งที่ยากทำให้เกิดบารมี

สิ่งที่ยากทำให้เกิดบารมี
๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖