ไม่ปฏิเสธสิ่งใด (๒๘ ก.ค. ๕๙)

ไม่ปฏิเสธสิ่งใด (๒๘ ก.ค. ๕๙)