นับถือตนเอง

 นับถือตนเอง

 

ความเมตตาเมื่อเกิดขึ้นในใจ จะทำให้เรามองข้ามปัญหาหรือความทุกข์ของตัวเอง แต่ไปสนใจอยากช่วยเหลือให้คนอื่นมีความสุข

 

เมื่อเราเกิดเมตตากรุณา และได้ขวนขวายช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ จะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นภายในคือ "ความเคารพนับถือตนเอง"

 

การบริจาคทานเมื่อมองเผินๆ จะเหมือนการได้สูญเสียวัตถุสิ่งของออกไป แต่จริงๆ แล้วผู้ให้ทานนั้นได้สิ่งที่ทรงคุณค่ายิ่งใหญ่กลับมา คือความสุข ความปลื้มปีติใจและการรู้สึกเคารพนับถือตนเอง

 

การรักษาศีล ทำให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า ได้รับการยกจิตให้สูงขึ้นมา ทำให้บุคคลนั้นเกิดความนับถือตนเอง

 

ที่ท่านบอกว่า "สีเลนะ โภคะสัมปะทา ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ก็เพราะศีล" เนื่องจากเมื่อบุคคลมีศีลแล้ว จะเกิดความนับถือตนเอง 

 

เมื่อบุคคลนั้นเกิดความรักและนับถือตนเอง จะเกิดพลังด้านบวกของชีวิต จะทำสิ่งใดก็สำเร็จ ชีวิตจะเหมือนมีสิ่งนำทางให้พบสิ่งที่ดี โภคทรัพย์ทั้งหลายก็จะเกิดตามมา ท่านจึงสอนให้พากันรักษาศีล

 

คนเราที่มีปัญหาชีวิตมาก ก็เพราะเราขาดความนับถือตนเอง สิ่งต่างๆ จึงรุมเร้า เพราะคนที่ขาดความนับถือตนเองจะมีแต่พลังด้านลบรายล้อม

 

พลังแห่งเมตตาจะทำให้บุคคลนั้นมีความเคารพนับถือตนเองเพราะความเห็นแก่ตัวและความสำคัญตัวได้ลดลงหรือมลายไป

 

การที่ท่านสอนให้พากันหมั่นบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ก็เพื่อให้ปมด้อยในชีวิตสูญสลายหายไป เป็นคนใหม่ที่มีความนับถือตนเอง

 

เมื่อมีความเคารพนับถือตนเอง บุคคลนั้นก็ไม่อยากทำความชั่ว ปรารถนาจะทำแต่กรรมดี คิดสร้างสรรค์แต่ประโยชน์ ชีวิตจึงมีความสุข ก้าวหน้าและมีความเจริญรุ่งเรือง

 

คุรุอตีศะ

๖ เมษายน ๒๕๖๖