จรรโลงพระศาสนา

ในยามที่วงการพระศาสนาหรือวงการคณะสงฆ์กำลังมีพายุโหมกระหน่ำ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคือ การรักษาใจและดำรงสติมั่น

 

ความทุกข์ยากความเดือดร้อนทั้งปวง ย่อมมีเหตุปัจจัยของมัน แต่ไม่ว่าปัญหาทั้งปวงจะเนิ่นนานสักกี่วัน ก็ย่อมมีการเสื่อมสูญและแปรผัน มีเหตุมาทำให้ทุกเรื่องราวและทุกเหตุการณ์นั้น เกิดความคลี่คลายเมื่อถึงกาลเวลา

 

ทุกสิ่งบรรดามีในโลกนี้ มีเกิดขึ้น มีเจริญรุ่งเรือง แล้วก็เสื่อม ไม่มีอะไรยั่งยืนมั่นคงถาวร

 

แม้แต่พระบรมศาสดาของเราผู้เลิศด้วยพระสติปัญญาและอิทธิฤทธิ์ไม่มีบุคคลใดเปรียบได้ ก็แสดงธรรมโปรดสัตว์อยู่เพียง ๔๕ ปี แล้วก็ลาลับดับขันธปรินิพพานไป

 

วงการคณะสงฆ์ก็มีขึ้นมีลงตามยุคสมัย แต่พระธรรมวินัยอันบริสุทธิ์ที่พระองค์ฝากไว้เป็นมรดกแก่พระสาวกยังคงดำรงอยู่อย่างโดดเด่นและงามสง่า

 

เราจงมีความหวังอันรุ่งโรจน์ อย่าท้อแท้ไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายสักเพียงใด จงมีพลังศรัทธาที่มั่นคงในหัวใจ

 

จักช่วยกันดำรงรักษาพระศาสนาและพระธรรมวินัย เพื่อเป็นหลักของหัวใจและเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณของชนรุ่นหลังต่อไป จนกว่าอายุพระพุทธศาสนาจะครบถ้วน ๕,๐๐๐ ปี

 

คุรุอตีศะ

๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๑