เกพลิตาโพธิวิหาร

เกพลิตาโพธิวิหาร     เกพลิตาโพธิวิหาร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับคนยุคใหม่ ที่ต้องการความสงบและอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยไม่เน้นการปฏิบัติตามรูปแบบที่มีอยู่โดยทั่วไป แต่เน้นการปฏิบัติโดยการเจริญสติปัฏฐานสอดคล้องกลมกลืนไปกับการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถตามปกติธรรมชาติ ความเคร่งครัดในการปฏิบัติคือการดูกาย ดูใจของตนเองบ่อยๆเนืองๆ ตลอดทั้งวันจนกว่าจะถึงเวลานอนหลับพักผ่อน

 

 

     เกพลิตาโพธิวิหาร เน้นการฟังธรรมเพื่อเกื้อกูลต่อการเจริญสติและเพิ่มพูนปัญญา และเป็นการดำรงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยืนนาน ผู้มาปฏิบัติธรรมในเกพลิตาโพธิวิหารจึงหลากหลายไปตามจริตนิสัย แต่สามารถแบ่งได้กว้างๆเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีปัญหาชีวิต มีความทุกข์บีบคั้นทางด้านจิตใจมาจากการงานอาชีพหรือครอบครัว แล้วมองเห็นคุณค่าพระศาสนาว่าจะเป็นที่พึ่งในยามทุกข์ร้อนได้ จึงมุ่งหน้ามาปฏิบัติธรรม เพื่อให้ตนเองมีความสุขขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น

 

เกพลิตาโพธิวิหาร     อีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่เห็นคุณค่าของพระศาสนา เพราะตนเองได้รับความสงบความร่มเย็นและได้รับสิ่งอันสูงค่าจากพระศาสนามาแล้ว มีจิตกตัญญูต่อพระศาสนา ปรารถนาให้ต้นไม้ที่ตนได้พักอาศัยยามทุกข์ร้อนได้เติบโตยืนยาว และได้เป็นหลักชัยเป็นที่พึ่งอาศัยของคนที่ตามมาข้างหลัง ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับความสุขความอิ่มเอิบร่มเย็นได้รับคุณค่าเหมือนที่ตนได้รับมาก่อน จึงมีจิตช่วยค้ำจุนและช่วยงานเพื่อการดำรงพระศาสนาให้มั่นคงและยาวไกล

 

     เกพลิตาโพธิวิหาร เป็นวัดยุคใหม่ที่เน้นความสงบทางจิตใจ     ที่ผู้มาถึงย่อมสัมผัสได้ แม้จะไม่เคยรู้วิธีนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม โดยให้แต่ละคนเข้าถึงตัวพุทโธแท้ ไม่ใช่พุทโธท่อง ตัวพุทโธแท้ก็คือ จิตที่ประกอบด้วยความรู้สึกตัว ตื่นตัวแววไว และมีความเบิกบาน หากบุคคลใดรู้จักพุทโธแท้คือ รู้ ตื่น เบิกบาน บุคคลนั้นไม่ต้องท่องพุทโธ หรือคำบริกรรมใดๆอีก เพราะได้อยู่กับพุทโธแท้แล้ว สมาธิแห่งพุทธะย่อมมีกับคนนั้น ซึ่งเป็นสมาธิที่สูงกว่าสมาธิแบบฤๅษีชีไพรหรือการเห็นนิมิตต่างๆอันเป็นของนอกตัว และมักทำให้ผู้ที่ส่งจิตออกนอกแบบนั้นพบกับความวิปลาสได้ง่าย สมาธิที่นักปฏิบัติพึงเพิ่มพูนคือสมาธิแห่งพุทธะคืออาการที่จิตตั้งมั่น รู้ ตื่น เบิกบาน ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด อันเป็นสมาธิในอริยมรรค

เกพลิตาโพธิวิหารเกพลิตาโพธิวิหาร

     เกพลิตาโพธิวิหาร เปิดประตูต้อนรับทุกท่านเสมอ เพียงแต่ท่านเปิดใจกว้างออกรับความเป็นธรรมชาติรอบตัว สิ่งใดๆที่ผ่านเข้ามาคืออารมณ์กรรมฐานที่ผู้ปฏิบัติพึงมีสติระลึกรู้ตามความเป็นจริง เกพลิตาโพธิวิหารไม่มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ แต่ความสงบความร่มเย็นย่อมต้อนรับทุกคนเสมอกัน

ท้าวสักกเทวราช
ท้าวสักกเทวราช