เจริญภาวนาเพื่อออกพรรษา

เจริญภาวนาเพื่อออกพรรษา

             ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน รักษาศีล ฟังพระสัจธรรมนำชีวิต และภาวนาฝึกฝนจิตซึมซับเอาความสงบของธรรมชาติกลับคืนสู่ดวงใจ ในโอกาสที่วันออกพรรษาในปีนี้มีจันทรุปราคา เพื่อสร้างเกราะและภูมิคุ้มกันให้แก่ชีวิตของแต่ละคนตามหลักของพุทธวิธี

ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ณ   เกพลิตาโพธิวิหาร ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว