ขอเชิญเข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรม

 

 

เนื่องในวโรกาสแห่งการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านรักษาศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ เกพลิตาโพธิวิหาร ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น.
ขอเชิญทุกท่านร่วมกระทำพิธีประทักษิณ (เวียนเทียน)
ณ มณฑลหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวโดยพร้อมเพรียงกัน